0938891316

BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG BẤT ĐỘNG SẢNHỢP ĐỒNG MẪU CONDOTEL - APARTHOTEL

Hợp đồng mẫu thuê lại căn hộ Aparthotel Sunbay Park

Dự án Sunbay Park Hotel & Resort Ninh Thuận

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

du an can ho condotel nghi duong bien

 

DỰ ÁN SUNBAY PARK HOTEL & RESORT PHAN RANG

Số: […]/2019/HĐTCH/[…]

Căn Hộ: […] Toà nhà […]

giữa

CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBAY NINH THUẬN

ÔNG/BÀ: […]

Căn cứ:

 • Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt

Nam thông qua ngày 29/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 • Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật Du lịch số 07/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Hợp đồng mua bán căn hộ số […] ký kết ngày […] giữa Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận và Ông/Bà […] (sau đây gọi là “Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ”);
 • Biên bản bàn giao Căn Hộ số […] ngày […] giữa Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận và Ông/Bà […];
 • Biên bản đối chiếu và xác nhận thanh toán đến 98% Tổng Giá Căn Hộ số […] ngày
[…] giữa Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận và Ông/Bà […];

 • Khả năng, nhu cầu và sự thỏa thuận của các Bên;

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ này (“Hợp Đồng”) được lập và ký kết vào ngày […] tháng

[…] năm […]

BÊN THUÊ: CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBAY NINH THUẬN

Địa chỉ trụ sở:Khách sạn Valeria, đường Yên Ninh, khu phố 3, phường MỹBình, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại:0259 396 7979 Fax: […]
GCN ĐKDN số:4500613587 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp lần đầu ngày 14/4/2017, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26/10/2017
Số tài khoản ngân hàng:[…] mở tại […]
Đại diện bởi:Ông/bà […]
Chức vụ:[…]

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

Và:

BÊN CHO THUÊ: ÔNG/BÀ [•]

Số CMND/Hộ chiếu:[…] cấp ngày […] tại […]
Hộ khẩu thường trú:[…]
Chỗ ở hiện tại:[…]
Điện thoại:[…]
Email:[…]

Hoặc:

Tên Công ty:[…]
Mã số DN:[…] cấp ngày […] tại […]
Địa chỉ trụ sở:[…]
Đại diện bởi ông/bà:[…]
Chức vụ:[…]Theo giấy ủy quyền số […] ngày […] của […]
Số CMND/Hộ chiếu:[…] cấp ngày […] tại […]
Hộ khẩu thường trú:[…]
Chỗ ở hiện tại:[…]
Điện thoại:[…]
Email:[…]

Đồng chủ sở hữu (nếu có): ÔNG/BÀ […]

Số CMND/Hộ chiếu:[…] cấp ngày […] tại […]
Hộ khẩu thường trú:[…]
Chỗ ở hiện tại:[…]
Điện thoại:[…]
Email:[…]

(Sau đây gọi tắt là “Bên B” hoặc “Chủ Sở Hữu”)

(Bên B/Chủ Sở Hữu công nhận rằng trong trường hợp Bên B/Chủ Sở Hữu có từ hai cá nhân/tổ chức trở lên thì mọi dẫn chiếu đến Bên B hay Bên B/Chủ Sở Hữu trong Hợp Đồng này nghĩa là từng cá nhân/tổ chức trong số họ, và các nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B/Chủ Sở Hữu quy định tại Hợp đồng này đều là nghĩa vụ liên đới của các cá nhân/tổ chức thuộc Bên B/Chủ Sở Hữu. Bên A có quyền yêu cầu từng cá nhân/tổ chức thuộc Bên B/Chủ Sở Hữu thực hiện toàn bộ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B/Chủ Sở Hữu theo quy định tại Hợp đồng này).

Từng cá nhân/tổ chức trong số Bên B/Chủ Sở Hữu tại đây đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà […] trên đây làm đại diện để giao dịch với Bên A liên quan đến việc cho thuê lại Căn Hộ theo Hợp Đồng Thuê Căn Hộ này và mọi hành động của người được ủy quyền này sẽ ràng buộc tất cả những người thuộc Bên B/Chủ Sở Hữu và Bên A không cần phải có sự chấp thuận riêng của từng cá nhân/tổ chức thuộc Bên B/Chủ Sở Hữu. Bên B/Chủ Sở Hữu có thể ủy quyền một người làm đại diện và đưa ra chỉ thị thay mặt Bên B/Chủ Sở Hữu về các vấn đề nêu trong Hợp Đồng này bằng cách gửi văn bản thông báo trước cho Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này.

Bên A và Bên B/Chủ Sở Hữu dưới đây sẽ được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, Các Bên thống nhất ký kết Hợp Đồng Thuê Căn Hộ này với các điều kiện và điều khoản cụ thể sau:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

 • Khi được sử dụng trong Hợp Đồng này, trừ khi ngữ cảnh khác đi, các từ và cụm từ in đậm dưới đây được hiểu như sau:
  • “Dự Án” được hiểu là bao gồm các hạng mục xây dựng là các Tòa nhà Căn hộ hoặc các công trình xây dựng khác tại Tổ hợp Căn hộ của Dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do Bên A làm Chủ đầu tư theo Quyết định chủ trương đầu tư số […] ngày […] của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
  • “Toà Nhà” hay “Tòa nhà Căn hộ” được hiểu là Toà Nhà […] thuộc Tổ hợp Căn hộ của Dự Án theo Giấy phép xây dựng số […] do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cấp ngày […].
  • “Căn Hộ” được hiểu là Căn Hộ số […] thuộc Toà nhà Căn hộ tại Tổ hợp Căn hộ thuộc dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang với các đặc điểm được mô tả tại Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, được thiết kế, xây dựng và hoàn thiện toàn bộ vật tư, thiết bị nội thất đáp ứng đủ điều kiện và Tiêu Chuẩn Cho Thuê của Đơn vị Quản Lý để được đưa vào Chương Trình Cho Thuê theo thỏa thuận hợp tác giữa Bên A và Bên B với thời hạn và điều kiện quy định tại Hợp Đồng này;
  • Chương Trình Thuê Lại Căn Hộ” hay “Chương Trình Cho Thuê” được hiểu là chương trình quản lý, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, nghỉ dưỡng đối với các Căn Hộ tại Tòa nhà Căn hộ Du lịch thuộc Dự Án do Bên A trực tiếp và/hoặc chỉ định Đơn vị Quản Lý tổ chức thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn thương hiệu quản lý và trên cơ sở Hợp Đồng Thuê Căn Hộ ký giữa Bên A và các Chủ sở hữu của các Căn Hộ trong Tòa Nhà;
  • “Đơn vị Quản Lý” được hiểu là một tổ chức/công ty có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ quản lý và kinh doanh dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn và thương hiệu quản lý được Bên A thuê hoặc chỉ định tùy từng thời điểm để thay mặt Bên A tổ chức quản lý và vận hành, kinh doanh dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng đối với các Căn Hộ thuộc Tòa nhà Căn hộ theo Chương Trình Cho Thuê;
  • “Phí Dịch Vụ” được hiểu là Phí Quản Lý Vận Hành và Phí Dịch Vụ Chia Sẻ Tiện Ích, là khoản tiền phải đóng hàng tháng để Người Quản Lý Tòa Nhà thực hiện Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà theo chính sách chung mà Người Quản Lý Tòa Nhà áp dụng chung cho các chủ sở hữu Căn Hộ tại Tòa Nhà tại từng thời điểm.
  • “Hợp Đồng” hay “Hợp Đồng Thuê Căn Hộ” được hiểu là Hợp Đồng Thuê Căn Hộ này, bao gồm các biểu mẫu, phụ lục đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản do các bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này;
  • “Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ” được hiểu là Hợp đồng mua bán căn hộ số […] ký ngày […] giữa Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận và Bên B và toàn bộ các phụ lục đính kèm;
  • “Giấy Chứng Nhận” được hiểu là Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên B để xác lập quyền sở hữu/ quyền tài sản của Bên B với Căn Hộ theo quy định pháp luật tại từng thời điểm.

1.1.10.“Khách Thuê” được hiểu là bất kỳ người khách nào lưu trú, nghỉ dưỡng hoặc đặt chỗ để lưu trú, nghỉ dưỡng tại Căn Hộ;

 • “Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ” được hiểu là diện tích sử dụng riêng của Căn Hộ được tính theo kích thước thông thủy theo Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ và được ghi vào Giấy Chứng Nhận cấp cho Chủ sở hữu, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong Căn Hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với Căn Hộ đó; không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các Căn Hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ đã được phê duyệt.
 • “Khu Vực Chung và Công Trình Tiện Ích Chung” được hiểu là phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu, sử dụng chung trong Toà Nhà phù hợp với quy định của pháp luật và được Các Bên thỏa thuận cụ thể tại Phụ Lục 01 của Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ;
 • “Ngày Làm Việc” được hiểu là ngày từ thứ hai đến thứ sáu, không phải là ngày thứ bảy, ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết, theo quy định pháp luật của Việt Nam;
 • “Quy chế” hoặc “Quy chế Quản Lý Toà Nhà” hoặc “Nội Quy Chung” được hiểu là văn bản các quy tắc và quy định do Bên A và/hoặc Đơn vị Quản Lý công bố, ban hành tại từng thời điểm mà Khách Thuê, Bên B phải tuân thủ và chấp hành liên quan đến việc sử dụng, lưu trú và/hoặc ra, vào Căn Hộ, Tòa Nhà, các công trình tiện ích và diện tích sử dụng chung;
 • “Pháp Luật” hoặc “Pháp Luật Việt Nam” được hiểu là tất cả các điều ước, luật, bộ luật, pháp lệnh, nghị định, quy định, quyết định, thông tư, hướng dẫn, lệnh, nghị quyết và các văn bản pháp luật khác của Việt Nam hoặc việc giải thích bất kỳ văn bản nào kể trên mà có giá trị ràng buộc pháp lý và được ban hành hoặc cho phép bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước nào tại Việt Nam áp dụng.
 • “Sự Kiện Bất Khả Kháng” được hiểu là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi Bên hoặc Các Bên trong Hợp Đồng này không thể lường trước được và không thể khắc phục được để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép để ngăn ngừa. Các trường hợp được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng được Các Bên nhất trí thỏa thuận cụ thể tại Điều 12 của Hợp Đồng này.

1.2. Diễn Giải

Trong Hợp Đồng này, trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác:

 • Bất kỳ từ ngữ nào không được định nghĩa riêng, cụ thể trong Hợp Đồng nhưng được định nghĩa bằng cách dẫn chiếu đến các điều khoản của Hợp Đồng thì sẽ được hiểu như được quy định tại các điều khoản đó;
 • Bất kỳ dẫn chiếu nào đến các điều khoản do pháp luật quy định sẽ bao gồm cả những quy định đó được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành lại, tùy từng thời điểm;
 • Bất kỳ dẫn chiếu nào đến bất kỳ tài liệu nào thuộc Hợp Đồng sẽ bao gồm tài liệu đó được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

 • Bên B đồng ý cho thuê và Bên A đồng ý thuê Căn Hộ sau khi Bên B nhận bàn giao Căn Hộ với các đặc điểm và thông tin như sau:
  • Căn hộ số […] tại tầng […] Toà nhà [….] thuộc Dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  • Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ (thông thủy) là [….] m2 Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ (tim tường) là [….] m2
  • Mục đích sử dụng căn hộ: Sử dụng làm căn hộ du lịch, cung cấp dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng tại Căn Hộ cho Khách thuê và không hình thành đơn vị ở.
  • Sơ đồ vị trí, bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng của Căn Hộ kèm theo Hợp đồng này.
 • Để làm rõ, Bên A và Bên B hiểu rằng Căn Hộ là một căn hộ du lịch được xây dựng với mục đích chủ yếu là để du lịch nghỉ dưỡng, không phải căn hộ chung cư và không hình thành đơn vị ở.
 • Phù hợp quy định tại Hợp Đồng này và Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, Các Bên tại đây thỏa thuận việc Bên B đồng ý cho Bên A thuê Căn Hộ và Bên A được toàn quyền quản lý và khai thác, đưa Căn Hộ tham gia vào Chương Trình Cho Thuê trong Thời Hạn Hợp Đồng để Bên A và/hoặc Đơn vị Quản Lý thực hiện các hoạt động quản lý, khai thác, cho thuê Căn Hộ của Bên B phù hợp với Chương Trình Cho Thuê.
 • Các Bên tại đây đồng ý rằng Bên A có toàn quyền quyết định trực tiếp hoặc giao một phần hoặc toàn bộ các quyền và trách nhiệm của mình theo Hợp Đồng này cho Đơn vị Quản Lý để thay mặt Bên A trực tiếp quản lý, điều hành, khai thác Chương Trình Cho Thuê mà không cần phải thông báo trước hoặc được sự đồng ý trước của Bên

ĐIỀU 3. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG, BÀN GIAO CĂN HỘ

 • Thời hạn của Hợp Đồng này là 10 (mười năm) kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực (“Thời Hạn Thuê”) và được gia hạn theo các điều kiện gia hạn của Hợp Đồng. Để rõ ràng, 01 (một) năm được tính bằng đủ 12 (mười hai) tháng dương lịch; 01 (một) tháng được tính bằng đủ số ngày dương lịch của tháng đó.
 • Trong vòng 6 (sáu) tháng trước ngày kết thúc Hợp Đồng, Bên A và Bên B sẽ thỏa thuận về việc gia hạn Hợp Đồng này với thời hạn tối thiểu 10 (mười) năm và Bên B dành quyền ưu tiên cho Bên A ký tiếp Hợp Đồng thuê nhà sau khi các bên thống nhất được Giá thuê, chính sách theo Chương Trình Cho Thuê do Chủ Đầu Tư ban hành tại thời điểm gia hạn và cũng như chi phí đầu tư, sửa chữa Căn Hộ (nếu có).
 • Trường hợp Bên B muốn kết thúc Hợp Đồng trước hạn, Bên B phải gửi thông báo bằng văn bản đến Bên A về việc yêu cầu kết thúc Hợp Đồng trước hạn trong vòng 6 (sáu) tháng trước ngày muốn kết thúc Hợp Đồng. Sau khi kết thúc, Bên B sử dụng, quản lý, cho thuê Căn Hộ và trả các Phí Dịch Vụ và các loại phí, các khoản phải trả khác theo quy định của Bên A và Quy chế quản lý Tòa Nhà.
 • Thời điểm Bên A (Chủ đầu tư) bàn giao căn hộ cho Bên B đồng thời là thời điểm Bên B bàn giao Căn Hộ thuê cho Bên Việc bàn giao Căn Hộ cho thuê phải được lập

thành Biên bản bàn giao có xác nhận của Các Bên. Khi Gia Hạn Thời Hạn Thuê, Bên B không phải thực hiện thủ tục bàn giao lại Căn Hộ cho Bên A.

ĐIỀU 4. GIÁ THUÊ

 • Giá Thuê Căn Hộ được tính theo công thức sau:

Giá thuê Căn Hộ/ năm = Biểu giá thuê tương ứng với từng loại Căn Hộ/ngày * 365 ngày

Giá thuê nhà tính bằng Việt Nam đồng.

Biểu giá thuê theo chính sách kinh doanh áp dụng từ ngày […] được ban hành kèm theo Thông báo số […] ngày […] của Công ty cổ phần SunBay Ninh Thuận.

 • Các Bên thống nhất rằng, kể từ năm thứ 3 (ba), Giá Thuê Căn Hộ sẽ tăng hàng năm là 2% (hai phần trăm) trên Giá Thuê Căn Hộ tại thời điểm ký kết Hợp Đồng này.
 • Khi xảy ra sự kiện tỷ giá Đồng Việt Nam (VND) tăng/giảm so với tỷ giá Đô la Mỹ (USD) so với ngày bắt đầu áp dụng mức Giá Thuê được Các Bên thống nhất tại Điều 4.1, Các Bên được quyền tham chiếu tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm thanh toán để xác định lại giá thuê tại thời điểm thanh toán. Để làm rõ, Các Bên thống nhất giá bán USD chuyển khoản tại ngày thanh toán công bố tại Ngân hàng Vietcombank là tỷ giá tham chiếu để xác định lại giá thuê tương ứng.
 • Để làm rõ, Giá Thuê Căn Hộ đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT), thuế Thu nhập cá nhân/ các khoản thuế, phí mà Bên B phải nộp theo quy định pháp luật và sẽ được Bên A khấu trừ trực tiếp tại các lần thanh toán Giá Thuê Căn Hộ cho Bên B để thay mặt Bên B kê khai và nộp khoản tiền này theo quy định pháp luật. Các chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho Căn Hộ sau khi bàn giao Căn Hộ được Bên B thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung ứng dịch vụ theo hợp đồng giữa Bên B và đơn vị cung ứng dịch vụ đó. Bên A không chịu trách nhiệm đối với việc Bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ, không đúng hạn các chi phí đó cho đơn vị cung ứng dịch vụ.
 • Các Bên thống nhất kể từ ngày bàn giao Căn Hộ và trong suốt thời gian Bên A thuê Căn Hộ thì Bên A có nghĩa vụ nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành, tự thanh toán Phí Dịch Vụ, và các loại phí dịch vụ khác do việc sử dụng các tiện ích như: khí đốt, điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp, … đồng thời chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí thay thế sửa chữa hư hỏng nhỏ, chi phí bảo trì sửa chữa lớn như thay thế thiết bị máy móc, vật dụng trong Căn Hộ.
 • Các trường hợp điều chỉnh Giá Thuê:

Giá Thuê được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

 1. Theo các trường hợp nêu tại Điều 3.2 và 4.3 của Hợp Đồng;
 2. Khi xuất hiện các sự kiện Bất Khả Kháng khiến cho việc điều chỉnh Giá Thuê là điều kiện cần thiết để đảm bảo việc có thể tiếp tục Hợp Đồng này;
 3. Khi xuất hiện các yếu tố trượt giá trên thị trường liên quan đến chi phí quản lý vận hành, phí dịch vụ chia sẻ tiện ích, nhân công, … dẫn đến phải điều chính Giá Thuê;
 4. Theo yêu cầu khác của Chủ Đầu tư và được sự thống nhất của Bên Cho Thuê.

ĐIỀU 5. THANH TOÁN GIÁ THUÊ

 • Mọi khoản thanh toán của các bên theo Hợp Đồng này phải thanh toán bằng đồng Việt Nam thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản với thông tin như sau:

a. Bên A:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận Chủ tài khoản: […]

Số tài khoản: […]

Tại Ngân hàng […]

b. Bên B:

Tên tài khoản: […] Chủ tài khoản: […] Số tài khoản: […] Tại Ngân hàng […]

 • Kỳ thanh toán tiền thuê Căn Hộ là 03 (ba) tháng một lần, vào ngày cuối cùng của tháng cuối cùng kỳ thanh toán. Kỳ thanh toán đầu tiên là 04 (bốn) tháng kể từ ngày Căn Hộ đủ điều kiện tham gia Chương Trình Cho Thuê, và 01 (một) tháng đầu tiên là thời gian để các bên thiết lập hệ thống vận hành và Các Bên thống nhất sẽ không tính tiền thuê Căn Hộ cho thời gian này.
 • Thời điểm xác định Bên A đã thanh toán tiền thuê là thời điểm số tiền chuyển khoản đã ghi có vào tài khoản của Bên

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 • Được nhận Tiền thuê Căn Hộ theo đúng quy định tại Hợp đồng này;
 • Bên B được hưởng ưu đãi thuê 30 (ba mươi) đêm nghỉ trên một năm tại Căn Hộ của Bên B hoặc bất kỳ Căn Hộ nào tại Toà Nhà do Bên A sắp xếp với giá phòng bằng 50% (năm mươi phần trăm) giá niêm yết tại thời điểm đặt phòng, kể từ 01 (một) tháng sau khi Các Bên ký kết Hợp Đồng Thuê Căn Hộ. Trong trường hợp Bên B sử dụng ưu đãi nêu tại khoản này, Bên B phải thực hiện đặt lịch thuê phòng trước 15 ngày trong mùa thấp điểm và trước 30 ngày trong mùa cao điểm theo quy định của Bên A;
 • Tuân thủ và cam kết sẽ tuân thủ Nội Quy cũng như các quy chế khác của Bên A hoặc Đơn vị Quản Lý trong thời gian lưu trú và sử dụng Căn Hộ;
 • Không được giữ bất kỳ chìa khóa nào của Căn Hộ, Tòa Nhà và không được phép thay khóa cửa ra vào hoặc lắp đặt khóa cửa mới cho Căn Hộ;
 • Không được phép thay đổi hoặc di dời khỏi Căn Hộ các trang thiết bị nội thất, đồ dùng đã lắp đặt, trang bị cho Căn Hộ, hoặc Tòa Nhà. Không được thay đổi, sửa chữa, cải tạo bất kỳ nội dung, hạng mục hay trang trí Căn Hộ, Tòa Nhà dẫn đến việc Căn Hộ, Tòa Nhà không còn phù hợp với Tiêu Chuẩn Cho Thuê, trừ trường hợp được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A;
 • Thông báo bằng văn bản cho Bên A và Đơn vị Quản Lý nếu Căn Hộ được tiếp thị để bán hoặc bằng cách khác sẽ được chuyển nhượng hoặc chuyển giao. Bên B cam kết và đồng ý rằng Hợp Đồng này sẽ được Bên nhận chuyển nhượng và/hoặc Bên nhận

chuyển giao tiếp tục duy trì hiệu lực và tuân thủ kể từ thời điểm Căn Hộ được bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao. Việc bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao Căn Hộ sẽ không giải phóng Bên B khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo Hợp Đồng này phát sinh trước thời điểm bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao nói trên, đồng thời bất kỳ Bên thứ ba sau đó sở hữu Căn Hộ sẽ chịu ràng buộc theo Hợp Đồng này và có nghĩa vụ đối với bất kỳ chi phí nào phải trả theo Hợp Đồng này phát sinh trước hoặc sau khi bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao như nói trên;

 • Cung cấp các thông tin, tài liệu đảm bảo hỗ trợ Bên A để Bên A hoàn thành việc kê khai và nộp thay các loại thuế, phí (nếu có) đối với thu nhập mà Bên B nhận được từ Chương Trình Cho Thuê và Hợp Đồng này theo đúng quy định pháp luật.
 • Thanh toán đúng thời hạn cho Bên A và/hoặc Đơn vị Quản Lý các khoản Phí, chi phí mà Bên B có nghĩa vụ thanh toán hoặc hoàn trả cho Bên A theo quy định của Hợp Đồng và các Phụ Lục đính kèm.
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng này và pháp luật liên

ĐIỀU 7. CÔNG NHẬN

Khi ký Hợp Đồng này và đồng ý đưa Căn Hộ tham gia Chương Trình Cho Thuê, Bên B:

 • Công nhận quyền của Bên A, Đơn vị Quản Lý và/hoặc nhà thầu do Bên A hoặc Đơn vị Quản Lý thuê đối với việc ra, vào Căn Hộ, Tòa Nhà bất kỳ lúc nào để tiến hành sửa chữa, bảo trì, và lắp đặt và xử lý những tình huống cấp bách như phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ …
 • Đồng ý rằng, khi Bên B vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này, Bên A hoặc Đơn vị Quản Lý có quyền loại Căn Hộ ra khỏi Chương Trình Cho Thuê cho đến khi vi phạm đó được khắc phục đáp ứng yêu cầu của Bên A hoặc Đơn vị Quản Lý. Theo đó thời gian bị loại này không phát sinh thu nhập từ việc cho thuê, và Bên B sẽ không được nhận tiền thuê Căn Hộ.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Đảm bảo đạt được và có đủ các chấp thuận, cho phép, giấy phép, giấy chứng nhận, đăng ký hợp pháp theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ quản lý Căn Hộ, thực hiện Chương Trình Cho Thuê và tham gia ký kết, thực hiện Hợp Đồng này.
 • Thanh toán Tiền Thuê Căn Hộ vào tài khoản ngân hàng của Bên B quy định tại Hợp Đồng này. Trường hợp Bên A không thanh toán hoặc chậm thanh toán Tiền Thuê Căn Hộ cho Bên B sau 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ đến hạn thanh toán mà không phải do lỗi của Bên B hoặc do sự kiện bất khả kháng, thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 10 dưới đây. Trường hợp quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đến hạn phải thanh toán mà Bên A chưa thanh toán Tiền Thuê Căn Hộ cho Bên B theo quy định tại Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của Bên B hoặc do sự kiện bất khả kháng thì Bên A phải thanh toán cho Bên B một khoản tiền chậm thanh toán với mức lãi suất quá hạn bằng 0,03%/ngày (không phẩy không ba phần trăm một ngày) tính trên số tiền chậm thanh toán kể từ ngày đến hạn thanh toán

theo quy định tại Hợp Đồng này cho đến ngày Bên B thực nhận được Tiền Thuê Căn Hộ đó

 • Quản lý và bảo trì Căn Hộ, Tòa Nhà theo Tiêu Chuẩn Cho Thuê trong thời gian Bên B tham gia Chương Trình Cho Thuê;
 • Giao kết hợp đồng, chỉ định hoặc bổ nhiệm các bên thứ ba cung cấp bất kỳ dịch vụ nào phải cung cấp theo Hợp Đồng này không cần phải có sự đồng ý của Bên B hoặc phải gửi thông báo cho Bên B. Bên B tại đây đồng ý rằng đối với mọi khiếu nại, ý kiến hoặc yêu cầu, Bên B sẽ tuân thủ theo thủ tục được nêu trong Nội Quy và sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp giao dịch với bất kỳ nhà thầu thứ ba, người được chỉ định hoặc bổ nhiệm nào, trừ trường hợp có quy định khác;
 • Mua và duy trì các loại bảo hiểm trong Thời Hạn Hợp Đồng theo quy định;
 • Nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Khách Thuê lưu trú tại Căn Hộ, Tòa Nhà không làm hư hại đồ vật, trang thiết bị hoặc các bộ phận bên trong Căn Hộ, Tòa Nhà, và trong trường hợp xảy ra thiệt hại, sẽ nỗ lực để thu tiền bồi thường từ Khách Thuê;
 • Không phải chịu trách nhiệm do Bên B không sử dụng và không huỷ đặt chỗ đúng quy định.
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng này và pháp luật liên

ĐIỀU 9. CHUYỂN NHƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO

 • Bên A có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp ký hợp đồng giao lại hoặc ủy thác tất cả hoặc một phần các nghĩa vụ và việc cung cấp các dịch vụ của mình theo Hợp Đồng này cho bên thứ ba và Bên B sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào cản trở việc ủy thác đó.
 • Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ Tòa Nhà hoặc Dự Án được chuyển nhượng, chuyển giao hoặc bán cho bất kỳ công ty liên kết hoặc bên thứ ba nào, Bên A sẽ đảm bảo rằng các nghĩa vụ quy định trong Hợp Đồng này được bên nhận chuyển nhượng hoặc chủ sở hữu mới tiếp nhận theo Hợp Đồng này. Việc chuyển nhượng này không cần có sự chấp thuận hay đồng ý của Bên
 • Nếu Bên B có ý định chuyển nhượng hoặc chuyển giao Căn Hộ, Hợp Đồng Thuê Căn Hộ, Bên B sẽ gửi thông báo trước bằng văn bản cho Bên A trong vòng tối thiểu ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên B muốn chuyển nhượng. Trong trường hợp này, Bên B sẽ đảm bảo rằng bên nhận chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển giao sẽ tiếp tục đưa Căn Hộ tham gia Chương Trình Cho Thuê và kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ theo Hợp Đồng này. Bên B phải trả tiền phí pháp lý (nếu có) mà Bên A gánh chịu phát sinh từ việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao này.

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Trong Thời Hạn Hợp Đồng, không Bên nào được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này trái các quy định của Hợp Đồng hoặc trái quy định của pháp luật. Việc đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trái quy định của Hợp Đồng hoặc trái quy định của pháp luật sẽ được coi là vi phạm Hợp Đồng.
 • Hợp Đồng này sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày xảy ra các sự kiện sau đây, tùy vào ngày nào sớm hơn:
 • Kết thúc Thời Hạn Hợp Đồng này mà Các Bên không có thỏa thuận khác;
 • Các Bên cùng thỏa thuận đồng ý chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn bằng văn bản. Trong trường hợp này, Các Bên lập văn bản thỏa thuận cụ thể các điều kiện và thời hạn chấm dứt Hợp Đồng;
 • Tùy Bên A lựa chọn, trong trường hợp Bên B vi phạm Hợp Đồng, nhưng Bên B không khắc phục vi phạm trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên A gửi văn bản thông báo về việc khắc phục vi phạm đó, trừ trường hợp quy định khác tại Hợp Đồng này;
 • Tùy Bên B lựa chọn, trong trường hợp Bên A vi phạm Hợp Đồng, nhưng Bên A không khắc phục vi phạm trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên B gửi văn bản thông báo về việc khắc phục vi phạm đó, trừ trường hợp quy định khác tại Hợp Đồng này;
 • Sự Kiện Bất Khả Kháng quy định tại Khoản 12.2 (iii) – Điều 12 của Hợp Đồng này.
 • Trong mọi trường hợp chấm dứt Hợp Đồng, Bên A sẽ giao trả Căn Hộ và trang thiết bị, nội thất kèm theo theo đúng hiện trạng tại thời điểm bàn giao cho Bên B trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Hợp Đồng này được chấm dứt và Bên B không được nhận bất cứ khoản Tiền Thuê Căn Hộ nào trong thời hạn giao trả này. Đồng thời, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A các chi phí tiền điện, tiền nước, Phí Dịch Vụ, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng Khu Vực Chung và Công Trình Tiện Ích Chung và các khoản phải trả khác kể từ Ngày Chấm Dứt Hợp Đồng.
 • Việc Hợp Đồng bị chấm dứt sẽ không giải phóng Bên B hoặc Bên A khỏi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào phát sinh trước ngày chấm dứt Hợp Đồng, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

ĐIỀU 11. NHÃN HIỆU THƯƠNG MẠI

 • Tại thời điểm ký Hợp Đồng này, Tòa Nhà đang được mang tên là “SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang” và tên gọi đó sẽ thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Bên A trong mọi trường hợp. Bên B thừa nhận rằng quyền đặt tên cho Tòa Nhà là quyền được bảo lưu của Bên A trong mọi trường hợp và Bên A có toàn quyền đặt tên, đổi tên Tòa Nhà sang một tên khác tùy theo chiến lược kinh doanh hoặc theo quy định tại các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu mà Bên A ký với các chủ sở hữu thương hiệu.
 • Bên B thừa nhận rằng, các tên gọi được đặt cho Tòa Nhà không phải là một phần của Hợp Đồng này và Bên B không có bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào trong việc sử dụng tên Tòa Nhà, hình ảnh Tòa Nhà hoặc bất kỳ yếu tố nào thuộc về thương hiệu được chuyển giao quyền sử dụng cho Bên A hoặc trong hợp đồng riêng giữa Bên A và bên thứ ba cấp quyền chuyển giao, quyền sử dụng thương hiệu cho phép sử dụng các tên và thương hiệu đó. Mọi việc sử dụng tên gọi, hình ảnh của Tòa Nhà và/hoặc các yếu tố nào thuộc về thương hiệu mà Bên B nhận chuyển giao quyền sử dụng đều phải có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A trước khi sử dụng.

ĐIỀU 12. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

 • Trong phạm vi của Hợp Đồng này, Sự Kiện Bất Khả Kháng nghĩa là một trong các sự kiện sau đây: động đất, núi lửa, bão, lũ lụt, song thần hoặc thiên tai khác, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công, bạo loạn, tình trạng khẩn cấp quốc gia (tuyên bố hoặc không tuyên bố), tình trạng thù nghịch, chế tài thù nghịch, chế tài, lệnh cấm vận, dịch bệnh,

hành động của nhà nước hay sự thay đổi của luật pháp hay việc áp dụng pháp luật, những sự kiện khác không thể lường trước, ngăn chặn hay ngoài tầm kiểm soát của con người làm ảnh hưởng đến hoạt động của Dự Án hoặc Tòa Nhà hoặc Căn Hộ.

Sự Kiện Bất Khả Kháng trong hoạt động xây dựng, đầu tư, kinh doanh của Dự Án bao gồm việc Các Bên không thể tiếp tục cho thuê, cho thuê lại Căn Hộ theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do thay đổi chính sách, chủ trương, pháp luật hoặc/và thiếu quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn chi tiết khiến cho Một Bên, mặc dù đã nỗ lực dùng mọi biện pháp có thể, không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm của mình theo Hợp Đồng này.

 • Hậu quả của Sự Kiện Bất Khả Kháng
  • Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, nghĩa vụ phải thực hiện theo Hợp Đồng của Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện đó sẽ được tạm hoãn trong suốt thời gian bị cản trở bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng và sẽ được tự động gia hạn một thời hạn bằng với thời gian tạm hoãn mà không phải chịu phạt hay chịu trách nhiệm.
  • Bên viện dẫn Sự Kiện Bất Khả Kháng phải ngay lập tức thông báo với Bên còn lại bằng văn bản và phải sử dụng tất cả mọi nỗ lực hợp lý để chấm dứt Sự Kiện Bất Khả Kháng.
  • Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Các Bên phải ngay lập tức tham vấn lẫn nhau để tìm ra một giải pháp công bằng và phải nỗ lực để giảm thiểu hậu quả của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó. Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra trong thời hạn sáu (06) tháng liên tiếp dẫn đến Dự Án hoặc Tòa Nhà, Căn Hộ không thể tiếp tục hoạt động thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này và việc chấm dứt Hợp Đồng này không được coi là vi phạm Hợp Đồng.

ĐIỀU 13. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Hợp Đồng này sẽ được hiểu, diễn giải và điều chỉnh theo pháp luật Việt
 • Trường hợp Các Bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp Đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày một trong hai Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về tranh chấp phát sinh mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong hai Bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật Việt
 • Trong quá trình giải quyết tranh chấp, Các Bên vẫn phải có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ và quy định tại Hợp Đồng này.

ĐIỀU 14. THÔNG BÁO

 • Mọi thông báo, yêu cầu, thông tin liên lạc hoặc thư từ giao dịch, trao đổi (gọi chung là “Thông Báo”) do một Bên gửi cho Bên kia (“Bên Nhận”) theo Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản và được gửi theo ít nhất một trong các hình thức: giao tận tay, bằng chuyển phát nhanh, bằng email, hoặc bằng fax, đến địa chỉ sau, ngoại trừ có sự thay đổi địa chỉ đó theo thông báo của Các Bên.

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBAY NINH THUẬN

Người nhận:[…]
Địa chỉ liên hệ:[…]
Điện thoại:[…]
Email:[…]

BÊN B/ CHỦ SỞ HỮU:

Địa chỉ liênhệ:
Điện thoại:
Email:
 • Thông Báo gửi theo quy định nêu trên đây được coi là đã nhận bởi Bên Nhận vào: (a) ngày có xác nhận đã gửi của hãng chuyển phát, nếu chuyển phát nhanh; (b) ngày giao nhận trên biên bản giao nhận, nếu giao tận tay; (c) ngày theo xác nhận của hệ thống fax về việc fax thành công, nếu gửi bằng fax; hoặc (d) ngày theo xác nhận của email về việc email thành công, nếu gửi bằng

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp nhận vào ngày không phải Ngày Làm Việc hoặc sau 16 giờ (giờ Hà Nội) của một Ngày Làm Việc thì được xem là nhận được vào Ngày Làm Việc tiếp theo.

 • Mỗi Bên sẽ thông báo cho Bên kia bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ, số điện thoại, số fax hoặc địa chỉ email trong thời hạn 02 (hai) ngày, kể từ ngày thay đổi. Trường hợp một trong các Bên có thay đổi về thông tin nhận thông báo quy định tại Điều này mà Bên thay đổi không thông báo lại cho Bên còn lại biết, Bên gửi thông báo không chịu trách nhiệm về việc Bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo và Bên không thông báo không có quyền khiếu nại đối với mọi hậu quả xảy ra do việc không thông báo về địa chỉ thay đổi.

ĐIỀU 15. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Mọi sửa đổi hoặc bổ sung Hợp Đồng này và các Phụ Lục đính kèm chỉ có hiệu lực thi hành nếu được lập thành văn bản và được Các Bên ký.
 • Các Bên cùng đồng ý rằng Hợp Đồng này cùng với các Phụ Lục và các tài liệu khác đính kèm Hợp Đồng tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Các Bên và thay thế toàn bộ các thỏa thuận, ghi nhớ, tài liệu bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đó liên quan đến nội dung cơ bản của Hợp Đồng này.
 • Bất kỳ sự mất hiệu lực của điều khoản nào trong Hợp Đồng cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác phù hợp với pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp này, Các Bên sẽ thoả thuận và thay thế điều khoản vô hiệu đó bằng điều khoản

mới có hiệu lực theo luật pháp Việt Nam và phù hợp để quyền lợi của Các Bên theo Hợp Đồng này được đảm bảo.

 • Các Bên cam kết bảo mật toàn bộ các thông tin liên quan đến nội dung và các điều khoản, điều kiện của Hợp Đồng này và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ nhân sự nào của mỗi Bên không liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan, cung cấp cho Ngân hàng để thực hiện các công việc liên quan đến tín dụng. Quy định này vẫn tiếp tục có hiệu lực với Các Bên trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng này vì bất cứ lý do gì.
 • Bên B xác nhận rằng, bằng việc ký kết Hợp Đồng này, Bên B đã nghiên cứu kỹ, hiểu và hoàn toàn đồng ý với các quy định trong Nội Quy và Hợp Đồng này. Ngoài ra, Bên B chấp thuận và sẵn sàng ký kết bất kỳ cam kết, xác nhận nào theo yêu cầu của Bên A đối với Nội Quy và tuân thủ hoặc buộc khách mời của mình tuân thủ nghiêm túc các quy định trong Nội
 • Bên B xác nhận rằng việc Bên B ký kết Hợp Đồng này là hoàn toàn tự nguyện và sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Bên B có thể gánh chịu do việc Bên B ký kết hoặc thực hiện Hợp Đồng này.
 • Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành bốn (04) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ ba (03) bản, Bên B giữ một (01) bản.

BÊN A BÊN B

PHỤ LỤC 1 MÔ TẢ CĂN HỘ

 1. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CĂN HỘ

Bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ (Đính kèm)

 1. DANH MỤC VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ CỦA CĂN HỘ BÊN B DỰ KIẾN BÀN GIAO CHO BÊN A

(Đính kèm)

III. DANH MỤC TÀI SẢN VÀ NỘI THẤT RỜI CỦA CĂN HỘ BÊN B DỰ KIẾN BÀN GIAO CHO BÊN A

(Đính kèm)

Bản mẫu/ dự thảo trên là thông tin tham khảo, chưa có ý nghĩa áp dụng thực tế cho dự án nào.

Qúy khách quan tâm vui lòng xem thông tin tại website: Sunbay Park Ninh Thuận


Từ khóa tìm kiếm: Hợp đồng mẫu cho thuê lại căn hộ du lịch nghỉ dưỡng Condotel/ aparthotel/ hometel

 

Content Protection by DMCA.com

Bất Động Sản

Nguyễn Minh Kiên, tác giả của Blog bất động sản TECCORP.VN - Trang thông tin bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và các bất động sản nghỉ dưỡng ven biển. Blog đưa ra đánh giá khách quan và các thông tin thực tế liên quan đến thi trường bất động sản. HANH PHÚC của khách hàng là THÀNH CÔNG của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close